Детска градина и ясла “Вълшебното Борче” – град София
09/13/2019
УЧЕБЕН ЦЕНТЪР РАГИНА – Русе
09/19/2019

Департамент за Информация,Квалификация и Продължаващо Образования Варна

За нас

ДИКПО – Варна е партньор по проект на МОН “Квалификация на педагогическите специалисти”, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”.

* Лицата, желаещи да проведат обучението в обем 32 акад.ч. за придобиване на 2 кредита, заплащат 80 лв. по шифърa на курса.
* Желаещите да се включат в проекта на МОН за възстановяване на платените такси за квалификация е достатъчно да запазят платежния документ /не е задължително издаване на фактура/.

ПРИЕМ 2019

Магистърски програми след ОКС бакалавър или ОКС магистър с обучение в гр. Варна
Педагогически факултет
Специална педагогика, маг. програма Логопедия, гр. Варна
Специална педагогика, маг. програма Ресурсен учител, гр. Варна
Социална педагогика, маг. програма Педагогическа превенция на престъпността и пробационни практики, гр. Варна
Социални дейности, маг. програма Социално прогнозиране, гр. Варна
Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в началното образование, гр. Варна
Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в предучилищното образование, – Шумен, Варна, Добрич
Предучилищна и начална училищна педагогика, маг. програма Иновации в предучилищното и началното образование, – Шумен, Варна, Добрич
Педагогика на обучението по изобразително изкуство, маг. програма Педагогика на обучението по визуални изкуства – Живопис, гр. Варна
Педагогика на обучението по изобразително изкуство, маг. програма Педагогика на обучението по визуални изкуства – Графичен дизайн, гр. Варна
Педагогика на обучението по физическо възпитание, маг. програма Физическо възпитание и спорт в училище, гр. Варна
Факултет по хуманитарни науки
Културно-историческо наследство и туризъм (Специалност Археология), гр. Варна
Културно-историческо наследство и туризъм (Специалност История), гр. Варна
PR в публичната администрация, гр. Варна
Факултет по природни науки
Екология и опазване на околната среда, маг. програма Управление и опазване на екосистемите, гр. Варна
География и регионална политика, маг. програма Регионално развитие и туризъм, гр. Варна
Факултет по математика и информатика
Икономика, маг. програма Икономика и управление на бизнеса, гр. Варна
Икономика, маг. програма Управление на проекти и програми, гр. Варна

КСК реклама и прием документи в ДИКПО – Варна
главен специалист студентски и магистърски програми – Живка Янева етаж I стая 38 Директен телефон 0899907956 e-mail: zh.yaneva@shu.bg

Контакти

Адрес: гр. Варна,жк. Бриз, ул. “д-р Борис Божков” № 1
0899 907 921, 0885 849 598
dikpovn@shu.bg
http://dikpo.shu.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *