За нас

Икономически университет – Варна е първото висше търговско училище в България, създадено преди 94 години от Варненската търговско – индустриална камара. На 14 май 1920 година на ХХV сесия на Камарата с мнозинство е взето решение за откриването му. Решението за откриване на висшето търговско училище е подписано от тогавашния министъра на търговията, промишлеността и труда на 28 септември 1920 година.

Първите преподаватели във Висшето търговско училище идват от Москва, Париж, Будапеща, специализирали са в Берлин, Лайпциг, Мюнхен, Виена, Падуа, Женева, Прага. Учебните планове и програми следват опита на Берлинското висше търговско училище – с репутация на най-модерното за времето си в цяла Европа.

“С академични традиции в бъдещето” е девизът на ИУ-Варна. Вярна на историята и задължена на традициите, оставени от основателите, днес академичната общност постига високи стандарти в образованието, следвайки европейската политика за конкурентоспособност на кадрите и успешна реализация на студентите.

Икономически университет – Варна е акредитирана научна и образователна институция, сертифицирана по ISO 9001:2008, която не спира да утвърждава своя авторитет в световното образователно пространство.

Днес в  ОКС „бакалавър” Икономически университет – Варна предлага избор между 20 акредитирани специалности от четири професионални направления: „Икономика”, „Администрация и управление”, „Туризъм” и „Информатика и компютърни науки” – в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение. Учебните програми са хармонизирани с европейските и световните образователни стандарти и практики.

 • Счетоводство и контрол
 • Финанси
 • Икономика на търговията
 • Бизнес икономика
 • Икономика на строителството
 • Икономика на недвижимата собственост
 • Маркетинг
 • Международни икономически отношения
 • Индустриален бизнес
 • Логистика
 • Аграрен бизнес
 • Бизнес информационни системи
 • Стокознание
 • Статистика и иконометрия
 • Мениджмънт
 • Туризъм
 • Информатика
 • Международен бизнес с преподаване на английски език
 • Международен туризъм” с преподаване на руски език
 • Публична администрация

В ОКС “магистър” учебният процес се реализира в 30 магистърски специалности в три форми на обучение – редовна, задочна и дистанционна.

В Колежа по туризъм към Икономически университет – Варна се осъществява обучение в ОКС “професионален бакалавър по туризъм” в 4 специалности, една от които с преподаване на руски език.

Център за продължаващо обучение в ИУ – Варна предлага допълнителна професионална квалификация по 23 специалности, организира специализирани компютърни курсове, както и езиково обучение за начинаещи и за напреднали.

Университетът работи по много европейски програми и проекти, предоставящи разнообразни възможности за студенти, преподаватели и служители.  Осигурява възможност  за провеждане на част от обучението в над 70 университета в Европа. Страна е в проекти по различни програми – ERASMUS, CEEPUS и др. Поддържа активно партньорство с бизнеса и публичните администрации, което спомага за формиране на необходимите знания, умения и компетентности за успешно кариерно развитие на студентите.

Двата учебни комплекса на университета разполагат със 130 аудитории за обучение и изследователска дейност, като общият брой работни места бележи ръст през последните години.

Библиотеката на Икономически университет – Варна е една от най – модерните в България: състои се от 3 читални зали с общо 210 места за четене и 60 компютърни места; съдържа над 350 хиляди книжни единици. Оборудвана е с компютърен терминал за хора с нарушено зрение.
Университета разполага с модерен спортен комплекс, където студентите тренират волейбол, баскетбол, фитнес, гимнастика, тенис на маса. Всеки студент с изявени интереси може да се включи в представителните отбори на университета. Високи постижения постигат студенти на Икономически университет – Варна и в плуването, футбола и спортното ориентиране.

ИУ- Варна предоставя на своите студенти Културен календар за свободно време. Всеки студент има възможност, с вход свободен, да посещава кинопрожекции на стари и съвременни български филми, концерти на популярни музиканти и изпълнители, театрални спектакли, срещи – дискусии с любими за младото поколение творци. През последните години университета е домакин на над 40 различни събития и срещи с известни личности от България.

Факултети и катедри

Прием

Факултети и катедри

Финансово-счетоводен факултет

Катедри:

 • Счетоводна отчетност
 • Финанси
 • Обща икономическа теория
 • Правни науки

​Стопански факултет

Катедри:

 • Икономика и управление на строителството
 • Индустриален бизнес
 • Икономика и управление на търговията
 • Стокознание
 • Аграрна икономика

Факултет “Информатика”

Катедри:

 • Информатика
 • Статистика
 • Приложна математика
 • Физическо възпитание и спорт

Факултет “Управление”

Катедри:

 • Управление и администрация
 • Маркетинг
 • Икономика и организация на туризма
 • Международни икономически отношения
 • Философски науки
 • Департамент “Езиково обучение”

Катедри:

 • Катедра “Западноевропейски езици”
 • Катедра “Славянски езици”

Библиотека

Библиотеката на Икономически университет – Варна е основана през 1920 г., заедно с основаването на Висшето търговско училище и е първото самостоятелно звено  в него. При основаването си, библиотеката е започнала с фонд от 6030 тома, а към момента разполага с над 300 000 тома документални източници. Тя е втората научна библиотека към висше училище в България, след тази на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Основните й задачи са да формира, съхранява и предоставя за ползване библиотечния фонд, съобразно спецификата на университета, активно да подпомага подготовката и обучението на висококвалифицирани специалисти с висше образование, като съдейства за развитие на учебния и научноизследователски процес в университета.

Университетската библиотека на ИУ – Варна е част от единната библиотечна система на страната и активно се включва в националното библиотечно и информационно обслужване, като една от най-големите академични библиотеки в България. Библиотеката е паметта на университета, на научното развитие на видни български учени, които са дали значителен принос в развитието на икономическата мисъл у нас.

Въпреки превратностите на времето, благодарение на своите архивни функции, тя е успяла да съхрани огромно книжовно богатство, кумулирало развитието на човешката мисъл в много области на знанието през последните 2 века. Библиотеката притежава ценни книги от първата половина на 19 в., на български, френски, немски и др. езици, както и основната част от фонда на Варненската търговско-индустриална камара, на Алианса, почти всички сборници-закони на Царство България, статистическите сборници от преброяванията на населението от най-старо време до днес, поредицата на Държавен вестник от бр. 1 и много други уникални издания.

Библиотеката е разположена на обща площ от 2100 кв. м., на V и VI етажи и 2 подземни хранилища в основната сграда на университета и се състои от: Читалня с 4 обособени зали с над 200 читателски места – за студенти и преподаватели, читалня с компютри за работа с базите и работно място за незрящи. Книгохранилищата са с площ 1200 кв.м. – за периодика, книги, статистически издания, издания на ИУ, колекцията на Варненската търговско-индустриална камара и архивния фонд на библиотеката.

Заемна служба, за заемане за дома на учебна и научна литература, разполага с 24 читателски места, компютри за справки и търсене на информация, автомати за заемане и връщане на книги, денонощна система за връщане на книги.

Електронният каталог на библиотеката предлага възможност за търсене в следните бази данни: Периодика – базата, в която се регистрират постъпленията и наличностите на получаваните в библиотеката вестници и списания; Статии – съдържа обзори, библиографски справки, стандарти и други информационни материали, аналитични описания на статии от получаваните в библиотеката списания; Книги – библиографските описания на всички книги, които са постъпили в библиотеката след 1984 година; Персоналия – съдържа библиографските описания на публикациите на преподавателите от ИУ – Варна от 1981 година. Сериозна част от записите във всички бази на електронния каталог, въвеждани през последните години, предлагат достъп до съдържанията, както и връзки към пълните текстове на документите.

От 2007 г. библиотеката е избрана за Европейски документационен център и, в качеството си на такъв, получава екземпляри от всички официални издания на печатницата на Европейската комисия.

През 2011 г. университетската библиотеката е изцяло обновена и модернизирана. Внедрена е нова RFID (Radio-frequency identification) технология за контрол на фонда от книги и достъп до библиотеката, обслужване на читателите (заемане и връщане), копирни услуги, статистика и управление.

Центърът за дигитализация е оборудван с роботизиран скенер от най-висок клас и работи по процесите на дигитализация на част от фонда на библиотеката в две основни направления – стари и ценни издания и актуални издания,  важни за осигуряването на учебния процес. Сега университетската библиотека на ИУ – Варна е една от най-модерните в България като архитектурни решения, техническо осигуряване и технология на обслужването. Тя предлага на своите потребители всички услуги и възможности на модерната библиотека от XXI век.

Контакти

Адрес: гр.Варна,бул. Княз Борис I 77
052643360, 0884699406, 0884699403
academicssa@ue-varna.bg
http://www.ue-varna.bg/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *