Ресурсни центрове

Ресурсни центрове

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование Габрово

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Габрово е държавно специализирано обслужващо звено за дейности, свързани с провеждането на държавната политика за подкрепа на

>> Пълна визитка
Ресурсни центрове

РЦПППО – Монтана

Началото на интегрираното обучение в регион Монтана бе положено през 2003/2004 учебна година в ОУ “Константин Фотинов” – град Лом. Първите ресурсни учителки, положило основите на

>> Пълна визитка
Ресурсни центрове

РЦПППО – Кърджали

Със заповед на Министъра на образованието и науката на 13 септември 2006 г. в град Кърджали е разкрит Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и

>> Пълна визитка
Ресурсни центрове

РЦПППО – Смолян

Регионален център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности град Смолян е един от 28-те открити центъра със

>> Пълна визитка
Университети

РЦПППО – Ямбол

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование /ЗУПО/ Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със

>> Пълна визитка
Ресурсни центрове

РЦПППО – Пазарджик

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ: РЦПППО – Пазарджик координира процеса на интегриране на деца и ученици със специални образователни потребности, като: взаимодейства с учители, родители, социални партньори, образователна среда;

>> Пълна визитка
ЦСОП "Васил Левски" - Център за специална образователна подкрепа град Ловеч
Ресурсни центрове

ЦСОП “Васил Левски” – Център за специална образователна подкрепа град Ловеч

ЦСОП ,,Васил Левски‘‘ е единственото училище на територията на Област Ловеч за обучение на ученици със умерена, тежка степен на умствена изостаналост и множество увреждания. Учебното

>> Пълна визитка
Регионален център ПППО - Кърджали
Ресурсни центрове

Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование

Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е разкрит със заповед на министъра на образованието като Ресурсен център. С влизането на ЗПУО от 31.08.2016

>> Пълна визитка
© 2020 obrazovanie-nauka.com всички права запазени Designed by "Уеб Медиа БГ ЕООД"