За нас

Със заповед на Министъра на образованието и науката на 13 септември 2006 г. в град Кърджали е разкрит Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности.

Ресурсният център е държавно обслужващо звено – извънучилищно педагогическо учреждение в системата на народната просвета.

Подпомага успешното интегриране на децата и учениците със специални образователни потребности в общообразователна среда. Осъществява дейността си чрез екип от специалисти, в който се включват ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатор на зрителни затруднения.

Ресурсният център има консултативна, образователно-възпитателна, рехабилитационна и координираща функция.

В Ресурсният център работят 17 ресурсни учители, един психолози,един логопед, един учител на деца с езиково-говорни нарушения, eдин учител на деца със зрителни нарушения, които подпомагат обучението на децата със СОП (Специални образователни потребности) интегрирани в общообразователните училища на територията на област Кърджали.

За вас родители

Запознаване с принципите и с организацията на интегрираното обучение и възпитание.
Консултиране при усвояването на различни форми и техники на работа с деца и ученици със СОП и използването на специална литература.
Консултиране за използването на различни видове терапии, съобразно индивидуалните потребности.
Консултиране за възможностите за професионално образование , обучение и реализация на децата със СОП.

Контакти

Адрес: гр. Кърджали , ул. Кап. Петко войвода 3 А
03618 60 61
rc_kj@mail.bg
http://rcpppokj.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *