ДГ 197 КИТНА ГРАДИНА
03/01/2018
ДГ 22 Великденче
03/08/2018

ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ – Стара Загора

За нас

Тракийски университет е пети по рейтинг сред висшите училища в България, според рейтинговата класация на МОН и полага изключително големи грижи за обучението, бита и развитието на своите студенти.

Университетът е акредитиран с много висока оценка 9,27 (при максимална 10) от Националната агенция за оценяване и акредитация в България.
В университета се обучават над 8000 студенти от България и света, от близо 600 висококвалифицирани преподаватели, както и от гост лектори от други университети в страната и чужбина, в над 70 бакалавърски и магистърски специалности. Университетът провежда повече от 70 докторски процедури. Издадени са и над 15000 свидетелства за квалификации и следдипломни специализации.

Учебният процес и научно-изследователската дейност се осъществяват в 20 учебни корпуса със съвременно обзаведени лекционни и компютърни зали, зали за семинарни занятия и практически упражнения, специализирани кабинети, езикови лаборатории.

Към настоящия момент университетът реализира и дейности по няколко европейски проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Оперативна програма “Регионално развитие“
Информационното обслужване на студентите и преподавателите се осигурява от Библиотечно-информационен център и факултетни библиотеки, с над 300 000 тома специализирана литература, специализирани периодични списания на български, английски, френски, немски и руски език. Библиотеките имат добре организиран вътрешен и международен книгообмен с 35 страни и 108 университета.

Тракийски университет-Стара Загора е член на Европейската асоциация на университетите (EUA) и Международната асоциация на университетите (IAU). Сключени са повече от 60 международни договори с чуждестранни университети. Разширена университетска харта ЕРАЗЪМ 2007/2008 – 2013/2014, позволява на Университета да кандидатства за финансиране по различни грантови схеми.

Факултети

В структурата на Тракийски университет са включени 9 структурни звена:

Аграрен факултет с учебно-експериментална база

 • Зооинженерство;
 • Екология и опазване на околната среда;
 • Агрономство;
 • Аграрно инженерство;
 • Рибовъдство и аквакултура

Ветеринарномедицински факултет с три клиники

Специалност – ветеринарна медицина;
Ветеринарна администрация
Медицински факултет с Университетска болница

 • Медицина;
 • Медицинска сестра;
 • Акушерка;
 • Управление на здравните грижи;
 • Социални дейности;
 • Медицинска рехабилитация и ерготерапия;
 • Лекарски асистент
 • Педагогически факултет

Предучилищна и начална училищна педагогика – бакалавър
Начална училищна педагогика с чужд език – бакалавър
Социална педагогика – бакалавър
Специална педагогика – бакалавър
Педагогика на обучението по информационни технологии – бакалавър

Стопански факултет

 • Аграрна икономика;
 • Регионална икономика;
 • Бизнес икономика;
 • Магистърски програми
 • Факултет Техника и технологии-Ямбол

Автотранспортна и земеделска техника – бакалавър
Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия – бакалавър
Автоматика и компютърни системи – бакалавър
Електротехника – бакалавър
Топло и газоснабдяване – бакалавър
Технология на храните – бакалавър

Медицински колеж – Стара Загора

 • Специалности:
 • Рехабилитатор;
 • Медицински лаборант;
 • Гериатрични грижи;

Филиал – Хасково

Медицинска сестра;
Акушерка;
Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите
Краткосрочни и дългосрочни специализации, квалификации и курсове

Факултетите разполагат със свои спортни бази. Създадени са условия за над 15 вида спорт: футбол, баскетбол, волейбол, тенис, лека атлетика, аеробика, бойни изкуства, силова физкултура, ориентиране и др. Студентските отбори по футбол, ръгби, плуване, волейбол се представят силно на студентските турнири. Отборът по баскетбол спечели през 2013 г. купата в А група – мъже на България, а отборът по ръгби е втори на Държавното първенство в страната.

База

Материалната база непрекъснато се поддържа и модернизира. На университетско и факултетно ниво са създадени общо 44 научноизследователски, учебни и диагностични лаборатории в съответните научни направления.

Университетът задоволява 100% потребностите на студентите от общежития, на разположение са книжарници, столови за хранене на всички студенти, кафе-клубове.
Академичният състав усилено работи по множество международни проекти по образователни и научни програми, както и по програми за двустранно сътрудничество с университети – партньори и научни организации от САЩ, Русия, Япония, Индия, Китай, Норвегия, Швейцария, Турция, Германия и др. Високи резултати се постигат и в работата по национални и университетски научно-изследователски проекти.

Още

Студентите имат възможност да се обучават и да провеждат практическо обучение по програма Еразъм на ЕС в Германия, Чехия, Испания, Полша, Италия, Турция, Франция, Португалия и много др. страни, както и да участват в международни научни проекти.

Студентите развиват талантите си във формации за студентска художествена самодейност – фолклорен танцов състав, група за латино- и спортни танци, вокална формация, бенда на Тракийски университет и театрално студио. Те се представят много добре на международно, регионално и локално ниво. Често гостуват на партньорски университети от други страни.
Студентският съвет на ТрУ участва активно в учебната, административната, научната, международната и художествено-творческа дейност на Университета.

Студентската организация е инициатор на множество благотворителни, доброволчески, спортни и развлекателни инициативи.

Тракийски университет – Стара Загора осигурява на младите хора бъдеше и конкурентни предимства в страната и света.

Контакти

Адрес: гр. Стара Загора , Студентски град
042673021 / 0889848844
academic@uni-sz.bg
http://uni-sz.bg/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *