Университети

ЧНУ “Светилник”

ЧНУ “Светилник” и лицензирано от Министерство на образованието и науката на Република България със Заповед на Министъра № РД14-23/12.04.2018. Екипът на Частно начално училище “Светилник” е

Продължи »

Народно Читалище Тодор Павлов – 1929

Председател: Галя Петкова Станева Секретар: Антонио Георгиев Ангелов Дейности: Фолклорен състав: “Калушари” Участие в училищни изяви и ЦДГ. Адрес: с.Игнатово, “Георги Димитров”13,п.к.3631 0877059570 ignatovo_todorpavlov@abv.bg

Продължи »

Народно читалище “Стефан Караджа”-1943

Председател: Шефкед Менсеид Юсеин Секретар: Снежанkа Димитрова Атанасова Дейности: ФГ “Сребърни звънци” ТГ “Палитра” ТГ “Ромси ритми”, коледарска група, лазарса група, ДГ “Шарена черга” Лятна библиотека

Продължи »

Народно читалище “Васил Левски-1934”

Председател: Желязка Иванова Попова Секретар: Марийка Желязкова Желязкова Дейности: Женска фолклорна група Квартет Радовец Мъжка коледарска група Дамска формация Група за художествено слово Традиционните празници –

Продължи »

Департамент за Информация,Квалификация и Продължаващо Образования Варна

ДИКПО – Варна е партньор по проект на МОН “Квалификация на педагогическите специалисти”, финансиран по Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”. * Лицата, желаещи

Продължи »

НАТФИЗ КРЪСТЬО САРАФОВ – София

На­ци­о­нал­на­та ака­де­мия за те­ат­рал­но и фил­мо­во из­кус­т­во е пър­во­то бъл­гар­с­ко вис­ше училище и ед­на от най-прес­тиж­ни­те ев­ро­пейс­ки об­ра­зо­ва­тел­ни ин­с­ти­ту­ции в об­ласт­та на сце­нич­ни­те и ек­ран­ни из­кус­т­ва. Съз­да­де­на

Продължи »

ФИЛИАЛ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ – КЪРДЖАЛИ

ФИЛИАЛ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”- КЪРДЖАЛИ е образователно, изследователско и културно-структурно звено с устойчиво и динамично развитие в състава на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Университетът е най-голямото държавно висше

Продължи »

РЦПППО – Ямбол

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование /ЗУПО/ Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със

Продължи »
Софийски университет "Св.Климент Охридски"

Софийски университет “Св.Климент Охридски”

  Университетът “Св.Климент Охридски” е първото българско висше училищеСофийският университет е един от авторитетните научни центрове на Балканите, напълно развит европейски тип университет. Днес Софийският университет

Продължи »

Университет за национално и световно стопанство “УНСС” – София

Университетът за национално и световно стопанство е най-старият, най-ав­торитетният и най-големият бизнес университет в България и Югоизточна Европа. Усилията на академичното ръководство са насочени към големите цели

Продължи »
Шуменски университет- Епископ Константин Преславски

Шуменски университет- Епископ Константин Преславски

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Чл. 8. В Шуменски университет “Епископ Константин Преславски“ за всички специалности в образователно-квалификационните степени бакалавър и професионален бакалавър, в редовна и в задочна

Продължи »

Национална Художествена Академия

Националната художествена академия – най-авторитетното висше художествено училище в България, е открита като Държавно рисувално училище през 1896 г. с Указ на княз Фердинанд, благодарение на

Продължи »
© 2020 obrazovanie-nauka.com всички права запазени Designed by "Уеб Медиа БГ ЕООД"

УНСС

Бъдещето е в твоите ръце!

Ти си промяната!

Софтуерен университет

Стани най-добрият програмист

Запиши се сега!