За нас


ЦСОП Варна за цел да обучава и възпитава деца със специални образователни потребности. За реализирането на тази цел се грижи екип от високо квалифицирани специални педагози, които приемат предизвикателството на новото време и прилагат иновациите в образователно-възпитателния процес с цел разчупване стериотипа на работа. Усилията на педагогическата колегия са насочени към личностното развитие на ученика, умението за общуване, изграждане на хармонични отношения със заобикалящия го свят с цел адаптиране и интегриране на децата със СОП.

Тяхните ученици са деца на възраст от 5 до 18 години, с проблеми в развитието:

  • интелектуална недостатъчност
  • синдром на Даун
  • детска церебрална парализа
  • епилепсия
  • аутизъм
  • езиково – говорни нарушения
  • поведенчески проблеми

Те развиват познавателната си дейност по свой различен начин. Помага им се да вървят по-уверено към изграждане на полезни умения и навици за самостоятелен живот.

Прием

Насочването на ученици за обучение в ЦСОП се извършва от РЦПППО. Оформя се становище, относно образователните потребности и възможности за обучение на съответния ученик. Специалният педагог подбира и адаптира учебния материал по обем и трудност, съобразно индивидуалните възможности на всяко дете, избира адекватни методи и средства на обучение, разработва индивидуална програма за обучение и развитие на всяко дете. Специалистът създава необходимите условия за ефективност на учебно-възпитателния процес. Учителят подкрепя и насърчава изявите на децата в извънкласни и извънучилищни мероприятия- участие в изложби и конкурси, спортни мероприятия и състезания.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *