Целодневна Детска Градина № 2 "Кременица" - Нови Искър
Целодневна Детска Градина № 2 “Кременица” – Нови Искър
11/29/2017
Професионална гимназия “Златица” гр. Златица
11/29/2017

ЦСОП “Васил Левски” – Център за специална образователна подкрепа град Ловеч

ЦСОП "Васил Левски" - Център за специална образователна подкрепа град Ловеч

За нас

ЦСОП ,,Васил Левски‘‘ е единственото училище на територията на Област Ловеч за обучение на ученици със умерена, тежка степен на умствена изостаналост и множество увреждания. Учебното заведение е в държавно финансиране.

Историята на ЦСОП,,Васил Левски‘‘ започва от с. Стояново /сега с. Радювене/, преминава през селата Голец, Къкрина, за да стигне до гр. Ловеч – в месността Пресечена скала през 1997г. Повече от 160 са служителите, преминали през училището и посветили труда си на работата с тези деца.

В училището работи екип от високо квалифицирани специални педагози и други специалисти, отдадени на обучение, възпитание и грижи за децата със специални образователни потребности.

В ЦСОП „В. Левски“ гр. Ловеч се извършва прием на ученици със специални образователни потребности. Центъра разполага с необходимата материална база за провеждане на качествен учебно-възпитателен процес от една страна и отдих и свободни занимания от друга страна.

Прием


Приемът в ЦСОП „В. Левски“ се осъществява по следния начин:

Родителите заявяват желанието си децата им да бъдат обследвани от ЕКПО към РИО – Ловеч.
Екипът обследва учениците и взима решение, което е съобразено с желанието на родителите/настойниците.
При решение на екипа за обучение в помощно училище, началникът на РИО издава заповед, с която конкретният ученик се насочва за обучение в помощно училище.
ЦСОП „В. Левски“ гр. Ловеч осъществява прием след завършен VIII клас на помощно училище и такива, завършили общообразователни училища с удостоверение за завършен клас,по професия Работник в озеленяването, специалност Озеленяване и цветарство. Срокът на обучение е две години. След приключване на две годишното обучение и след успешно положени държавни изпити по теория и практика на професията,учениците получават свидетелство за професионална квалификация.

Контакти

Адрес: гр. Ловеч,Пресечена скала, Троянско шосе
068 626 143; 0884 126 792
pu_v.levski.lovech@abv.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *