За Нас

ЧНУ “Светилник” и лицензирано от Министерство на образованието и науката на Република България със Заповед на Министъра № РД14-23/12.04.2018.

Екипът на Частно начално училище “Светилник” е с ясна концепция за пълноценен учебно-възпитателен процес в една творческа и семейна среда, който ще се отрази градивно на връзките дете-училище, дете-семейство, дете-дете, училище-семейство и ще съдейства при формирането на цялостния мироглед на децата и изграждането им като личности, които ще имат отговорите на утрешния ден.
Училище “Светилник” е лицензирано училище с разширено изучаване на чужди езици и изкуства.

 • Иновативен учебен план, одобрен от МОН
 • Собствен педагогически опит – изграден стандарт и утвърдени традиции
 • Изкуство и спорт – богато разнообразие от допълнителни програми, които ще разкрият  творческия потенциал на децата и укрепят тяхното здравословно и емоционално състояние.
 • Езиков алианс с преподаване на английски, немски, руски, испански, френски, италиански; разработени интерактивни програми. Училището е член на Асоциацията на Кембридж училищата в България
 • Качествено личностно общуване и индивидуален подход – малко на брой деца – до 12 ученика в клас.
 • Модерно оборудване и аудио-визуална техника – творчески пространства ще развият креативното мислене на децата и отношение към заобикалящата ги действителност; еко обзвеждане.
 • Семейна атмосфера и сплотеност в класовете и училищния екип.
 • Собствена кухня – на място приготвяме прясно приготвена храна с продукти по стандарт; пресни плодове, зеленчуци, ядки. Разделно и здравословно хранене.
 • Социална и образователна интеграция на деца от семейства в специфично положение.
 • Стипендия – възможност за кандидатстване.
 • Ежедневна комуникация и сътрудничество с родителите чрез нетрадиционни форми като „Часът на родителя“в пряко участие на родител в учебния процес.
 • Физическа охрана и контрол на достъпа до сградата и двора; видеонаблюдение.
 • Кабинети – здравен с медицински персонал; консултативен – с логопед и психолог
 • Добротворство – формиране на ценности и добродетели – чрез различни проекти децата ще имат възможност да изразяват съпричастност и да развият ценности.
 • Сътрудничество с институции – МОН, Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Дирекция “Социално подпомагане”, Министерство на вътрешните работи, фондация “Мисия спасение” и други.
 • Училище “Светилник” е член на БАЧУ – Българска Асоциация на Частните Училища

История

Училище “Светилник” е естествено развитие на дейността на културно-образователния комплекс “Дворецът на щастливите хора” и надгражда натрупания до момента опит на екипа и специалистите, работещи тук повече от пет години. Стотитици деца на възраст от 2 до 18 години се обучават в различни образователни програми, музикалното, танцовото и театралното изкуство; езиков алианс е с утвърдени и иновативни програми за малки и големи. Създадени бяха Детска ясла “Щастливи деца” и Детска арт градина “Щастливи деца” – една творческа атмосфера с усещане за уют, комфорт, семейство, ценности.

Училище „Светилник“ със своята цялостна концепция за организация на учебно-възпитателния процес носи спокойствие и сигурност на родителите и има всички предпоставки за превръщане в средище на знание, ценности, култура.

Ценности и приоритети

 • Училището е носител на знания и ценности, които определят образователното, културното и духовното състояние на една личност, на една нация. Семейството и училището формират отношението на детето към знанието, изкуството, ценностите, добродетелите.
  Училище “Светилник” приема това предизвикателство.

Образователният процес се представя по начин, по който предизвиква емоционално-естетическа отзивчивост в детската личност и разгръща нейния интелектуален потенциал и творческа активност чрез различни форми на обучение и комуникация. Учителят не налага рамки и концепции, а насочва и развива откривателския дух на детето, води го до познанието и личното откровение и разбиране. Детето е не просто пасивен субект в една сива среда, а предприемач, който търси отговори и решения. Умението да се направлява целия образователен процес и да се съчетава със съвременно оборудване и иновативни дигитални технологии /мултимедия, интерактивни учебни дъски, образователни таблети/, е гаранция за училище за щастливи деца.

Висока обща култура въз основа на изконни български добродетели, традиционна християнска духовност, гостоприемство и добротворство
Запознаването със социални каузи и ангажираност и съпричастност към хора в специфично положение, съхраняването и утвърждаването на българската национална идентичност и възпитаването на патриотично самосъзнание се превръща в начин на живот за децата. Те са преки участници, инициатори, добродеятели.

Емоционална удовлетвореност и здравословна среда – способни и мотивирани личности със стойностен мироглед, висока култура и нравствено поведение. Създава се емоционален комфорт в учениците чрез внимателно отношение, обич и зачитане на тяхното лично достойнство и се оценява всяко тяхно постижение.

Изкуството облагородява и развива интелекта – осигурява се богат ресурс от извънкласни форми и допълнителни дейности и програми, част от културно-образователен център “Дворецът на щастливите хора”;

Ефективност на педагогическите взаимодействия и практики – стимулиране и поощряване на педагогическите специалисти за високи постижения и резултати в системата на училищното и предучилищното образоване; гъвкаво прилагане, изменяне и адаптиране на педагогическите методи и подходи от страна на учителите с оглед постигането на оптимални резултати на учебно-образователния процес.
Интегриране на ученици от семейства в специфично положение и равен достъп до образованието – осигуряване на стипендии; квалификация на учителите и изграждане на подкрепяща среда за учениците със специални образователни потребности

Комуникация и административно обслужване – модерно и качествено използване на специално създадени интернет платформи за обогатяване и проследяване на целия образователен процес за една ефективна връзка със семейството

Такси

Контакти

Адрес: гр. София , ул. Димитър Доспевски 9, Младост 1
+359 89 5566 940

office@svetilnik.bg

https://svetilnik.bg/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *