За Нас

ЧОУ „Свети Климент Охридски“ е основно училище със засилено изучаване на български език, математика и английски език. Фокусът и програмата на училището са внимателно разработени на базата на нашия богат опит и целят израстването на мислещи и уверени деца. Вече повече от 20 години училището отстоява своето престижно място в българската образователна система и интересът към него расте с всяка изминала година.

В центъра на нашите усилия е детето – с неговата енергия, потенциал и естествено любопитство. В началната форма на обучение за децата се грижат класни ръководители с богат педагогически опит, както и специализирани учители по математика, български език, английски език и изкуства. За да се осигури индивидуално внимание на всяко дете, заниманията по математика и английски език се провеждат на малки групи от до 10 деца.

Спокойствието и сигурността на децата са наш основен приоритет! Вярваме, че с правилния подход към всяко дете, то може да развие потенциала си без стрес и излишно напрежение. Нашите възпитаници традиционно демонстрират отлични резултати на състезания, олимпиади и външно оценяване, като същевременно израстват спокойни и уверени личности!

Мисия

Нашето призвание е да помагаме на младите умове да развият своя потенциал и увереност в спокойна среда, с внимание към индивидуалните потребности на всяко дете.

Нашите цели

  • Спокойствие и сигурност за децата
  • Високо образователно равнище
  • Модерно обучение и мислене с европейско по дух възпитание
  • Поддържане на европейски стандарти в обучението по английски език
  • Приоритетно обучение по математика
  • Развитие на комуникативните умения и способности; непрекъснато усъвършенстване на преподавателския екип
  • Участие в международни проекти
  • Откриване и развитие на индивидуалните способности на децата
  • Изграждане на добра двигателна култура чрез богат избор от спортни дисциплини

История и реализация

ЧОУ „Свети Климент Охридски“ отваря врати през далечната 1999 година. Основател на училището е г-жа Сийка Логофетова. Началото е поставено още през 1990 година с програма за ранно чуждоезиково обучение в детски градини и училища на територията на София.

През годините  нашите ученици израстват успешни и уверени личности! Гордеем се, че те продължават да следват мечтите си и да развиват своите таланти като продължават образованието си в най-престижните гимназии, училища и колежи. Нашите възпитаници продължават пътя си в училища като Американски колеж, Първа немска езикова гимназия – 91 СОУ, Софийска математическа гимназия – СМГ, 9-та Френска езикова гимназия, Първа английска гимназия, Национална финансово-стопанска гимназия, Национална търговско-банкова гимназия, Национално музикално училище „Любомир Пипков“.

Възпитаници на нашето училище вече са в едни от най-престижните колежи в Италия, Холандия – Cambridge education group, Англия, Австрия и САЩ.

Приемно време

Прием

Всяка година училището отваря по една паралелка за подготвителен клас, в която внимателно подготвяме нашите деца за училищния живот. Прием в други класове се извършва при наличие на свободни места, за което може да се информирате като се свържете с нас.

При кандидатстване в по-горен клас, детето държи тестове по български език, математика и английски език, които съответстват на нивото на нашите деца в съответния клас.

За подготвителен клас

За прием в подготвителен клас детето трябва да е навършва 6 години в рамките на годината на прием. С предимство са децата, преминали курс на обучение в детско заведение преди кандидатстване.

Процедурата по прием включва събеседване с учител и тест за обща култура. Желателно е децата, които кандидатстват за подготвителен клас да могат да разпознават буквите от българската азбука и цифрите на числата от 1 до 10.

Учебна програма

Учебната програма на ЧОУ „Свети Климент Охридски“ е внимателно разработена на базата на нашия богат опит, като изпълнява изискванията на МОН и ги надгражда с интересни предизвикателства.

Програмата ни предвижда допълнителни часове по основните предмети като български език и математика, в които децата упражняват и затвърждават знанията и уменията си в тези области. Ранното обучение по чужди езици разширява кръгозора на децата и ги подготвя за ролята им в глобалния свят. В учебната програма са включени и достатъчно занимания по изкуство, наука и спортни дейности, за да се осигури балансираното развитие на децата.

Български език и литература

В днешния свят на емотикони, социални мрежи и електронно общуване грамотността на подрастващите започва да се разглежда като лукс. В нашето училище програмата по български език и литература е основополагаща за развитието на мислещи и грамотни деца, които уверено изграждат комуникативните си умения в устна и писмена реч. Развитието на тези умения ще им помогне да се справят по-успешно както в академично отношение, така и в бъдещото им професионално развитие.

Още древните мислители и творци, които създават пространството на науките като диалог между знанието и обучението, отбелязват Словото като базисно положение в човешкото умствено съзряване. В многоезичното школуване на българските деца обучението по роден език и литература има основателна тежест и преференция. Аспектите са многопосочни, особено в днешния глобализиран свят, тъй като националната идентичност, в това число и грамотност, са първозначещи за интелектуалния растеж на младия човек.

Учебната програма по български език и литература следва държавните образователни изисквания и ги надгражда с допълнителни часове за упражняване и затвърждаване на знанията и уменията на децата. В началните класове обръщаме особено внимание на умението за „четене с разбиране“ или така наречената функционална грамотност, което учи децата на осмислят дадения текст и да синтезират наличната информация.

В прогимназиалната степен литературата повежда учениците на пътешествие към далечните времена на дописмената култура на човека, когато светът е откриван, опознаван, завоюван: през библейската и фолклорна митология, до съвременната българска словестност и модерните писмени времена. В контекста на многоезичното обучение и реалност, в която растат нашите деца, обучението по БЕЛ изгражда умения за четене, тълкуване и преразказване на текстове от наши и чужди словотворци. Методиката на училището е насочена към запознаване с националните художествени традиции в контекста на литературите на различните народи.      

В духа на едно развойно обучение, което снема рутината на остарели конвенции, се отделя специално внимание на свободните съчинения, познати като есе по зададена мисъл или дидактическа задача. Така в прогимназиалния курс на училището учениците се готвят да защитават лична позиция по нравствен, социален, граждански или естетически проблем със своя аргументативна стратегия. Добрите опити в тази насока се потвърждават от отпечатването на такъв тип съчинения в столичната преса или многократно награждавани и премирани в средношколски литературни състезания.В състезателните изпити за гимназиална училищна степен нашите ученици „атакуват” столичната конкурентна среда с предвидим и реализируем успех. 

Нашите ученици от първи до седми клас се подготвят и ежегодно участват в различни филологически състезания като „Любословие“, „Аз и буквите“ и други, на които показват отлични резултати. 

Математика

„Математиката е езикът, на който Бог е написал Вселената“ Галилео Галилей

В ЧОУ „Свети Климент Охридски“ от най-ранните класове децата се запознават с математиката, която е основа за развитие на логическото им мислене. Сложните математически концепции се представят на разбираем език и под формата на игри от нашите млади и ентусиазирани преподаватели в допълнителни часове по математика, които започват от подготвителен клас.

В процеса на решаване на математически задачи, децата се учат да подреждат и пресяват наличната информация, за извеждат изводи и да намират решения. За всеки клас програмата е структурирана внимателно, за да спази всички изисквания на българската образователна система и да обогати знанията на децата в областта на математиката, като същевременно ги вдъхнови да търсят решения на задачите пред себе си и да си поставят високи цели.

Насърчаваме учениците да се явяват на състезания и олимпиади, тъй като този опит подпомага тяхната концентрация и увереност и ги подготвя да се справят по-лесно с бъдещи изпити, състезания, конкурси и житейски предизвикателства. В допълнителните часове по математика учениците значително надграждат знанията от основната програма на МОН и се подготвят по състезателни теми, което води и до тяхното достойно представяне на националните и международни състезания.

Чужди езици

Нашите деца започват да изучават английски език от подготвителен клас, като обучението се извършва на малки групи от до 10 ученика. В началните класове чуждият език се усвоява ефективно чрез игри, песни и упражнения и децата неусетно започват да използват езика в ежедневието си. Всяка година децата поставят пиеса на английски език пред родителите.

През месец юни предлагаме на децата месец на по-интензивни занимания на английски език и подготовка за Cambridge ESOL Examinations. До седми клас учениците покриват 6 нива от Европейската езикова рамка – Young Learners, A1, A2, B1, B2.

От пети клас се изучава втори чужд език по избор – немски или испански.

Контакти

Адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ №11
02/868 81 91
 school@saintkliment.com
https://saintkliment.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *