За нас


НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

РЦПППО – Пазарджик координира процеса на интегриране на деца и ученици със специални образователни потребности, като:

взаимодейства с учители, родители, социални партньори, образователна среда;
развива разнообразни форми на сътрудничество с инститиции, физически и юридически лица;
организира и провежда регионални инициативи по въпросите на интегрираното обучение и възпитание;
осъществява взаимодействие по предмета на дейността си с детски градини, училища и обслужващи звена в системата на народната просвета, областни и общински администрации, отдели за закрила на детето.
В ресурсен център – Пазарджик работят множество специалисти, сред които директор, психолог, учител на деца с езиково-говорни нарушения /УДЕГН/, учител на деца със зрителни затруднения, слухово-речеви рехабилитатор, ресурсни учители и др.,

Контакти

Адрес: гр. Пазарджик,ул. Веслец 2А
034480038
rc_pz@abv.bg
http://rcpppo-pz.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *